Published: 2014-12-01

Recommendation-Aware Smartphone Sensing System

Mu-Yen Chen, Ming-Ni Wu, Chia-Chen Chen, Young-Long Chen, Hsien-En Lin