Published: 2015-04-01

Preface

Her-Terng Yau, Maciej J. Ogorzalek, Frode Eika Sandnes, Cheng (Vincent) Siong Lee, Yunhua Li

An ontology evolution method based on folksonomy

Wang Shufeng, Wang Wen, Zhuang Yanbin, Fei Xianju

A constructive algorithm for unsupervised learning with incremental neural network

Jenq-Haur Wang, Hsin-Yang Wang, Yen-Lin Chen, Chuan-Ming Liu

A mobile medical QR-code authentication system and its automatic FICE image evaluation application

Yi-Ying Chang, Sheng-Lei Yan, Pin-Zhi Lin, Huai-Bin Zhong, Jacques Marescaux, Jenn-Lung Su, Min-Liang Wang, Pei-Yuan Lee