Chang, Yi-Ying, Sheng-Lei Yan, Pin-Zhi Lin, Huai-Bin Zhong, Jacques Marescaux, Jenn-Lung Su, Min-Liang Wang, and Pei-Yuan Lee. 2015. “A Mobile Medical QR-Code Authentication System and Its Automatic FICE Image Evaluation Application”. Journal of Applied Research and Technology 13 (2). https://doi.org/10.1016/j.jart.2015.06.020.